top of page

Journal Papers

 2023

"Using Aggregation to Chaperon NPs Across Fluid Interfaces"

Yuchen FU, Sai Zhao, Yulong Fan, Ho Yannis Yan Lum, Yufeng Wang, Dangyuan Lei, Peiyang Gu, Thomas P. Russell, Yu Chai*

Angew. Chem. Int. Ed. (2023), Link

"Active self-assembly of piezoelectric biomolecular films via synergistic nanoconfinement and in-situ poling"

Zhuomin Zhang, Xuemu Li, Zehua Peng, Xiaodong Yan, Shiyuan Liu, Ying Hong, Yao Shan, Xiaote Xu, Lihan Jin, Bingren Liu, Xinyu Zhang, Yu Chai, Shujun Zhang*, Alex K-Y Jen*, Zhengbao Yang*

Nat. Commun. (2023), Link

"Stabilizing Liquids Using Interfacial Supramolecular Assemblies"

Peiyang Gu, Xiaobo Luo, Shiyuan Zhou, Danfeng Wang, Zhongyu Li*, Yu Chai*, Yuzhe Zhang, Shaowei Shi*, Thomas P Russell*

Angew. Chem. Int. Ed. (2023), Link

 2022
 

"Recycling plastic waste into multifunctional superhydrophobic textiles"

Qinglang Ma, Zhiying Wu, Vlad Andrei Neacșu, Sai Zhao, Yu Chai, Hua Zhang*

Nano Research,(2022), Link

"T-phage inspired piezoelectric microrobot"

Yuanyi Wang, Biao Wang, Yanhu Zhang, Lei Wei, Yu Chai, Zuankai Wang, Zhengbao Yang*

International Journal of Mechanical Sciences,(2022), Link

"Bioactive NAD+ Regeneration Promoted by Multimetallic Nanoparticles Based on Graphene–Polymer Nanolayers"

Xiangming Li, Qi An*, Zequn Ma, Yi Zhang, Xingyuan Chen, Yu Chai*, Meng Fu*

ACS Applied Materials & Interfaces, (2022), Link

"Aquabots"

Shipei Zhu, Ganhua Xie, Huanqing Cui, Qingchuan Li, Joe Forth, Shuai Yuan, Jingxuan Tian, Yi Pan, Wei Guo, Yu Chai, Yage Zhang, Zhenyu Yang, Ryan Wing Hei Yu, Yafeng Yu, Sihan Liu, Youchuang Chao, Yinan Shen, Sai Zhao, Thomas P Russell*, Ho Cheung Shum*

ACS nano, (2022), Link

"Shape-Reconfigurable Ferrofluids"

Sai Zhao, Jun-Yan Zhang, Yuchen Fu, Shipei Zhu, Ho Cheung Shum, Xubo Liu, Zhaoyu Wang,
Ruquan Ye, Ben Zhong Tang, Thomas P. Russell*, and Yu Chai*

Nano Letters, 22, 13, 5538–5543, (2022), Link

"Van der Waals Exfoliation Processed Biopiezoelectric Submucosa Ultrathin Films"

Zhuomin Zhang, Shiyuan Liu, Qiqi Pan, Ying Hong, Yao Shan, Zehua Peng, Xiaote Xu, Bingren Liu, Yu Chai, Zhengbao Yang*

Advanced Materials, 2200864, (2022), Link

"Recycling plastic waste into multifunctional superhydrophobic textiles"

Qinglang Ma, Zhiying Wu, Vlad Andrei Neacșu, Sai Zhao, Yu Chai, Hua Zhang*

Nano Research, 1-5, (2022), Link

"Visualizing Assembly Dynamics of All‐Liquid 3D Architectures"

Pei‐Yang Gu, Paul Y Kim, Yu Chai, Paul D Ashby, Qing‐Feng Xu, Feng Liu, Qun Chen, Jian‐Mei Lu, Thomas P Russell*

Small,18(6), 2105017. (2022), Link

 2021

"The Buckling Spectra of Nanoparticle Surfactant Assemblies"

Joe Forth, Andres Mariano, Yu Chai, Anju Toor, Jaffar Hasnain, Yufeng Jiang, Wenqian Feng, Xubo Liu, Phillip L Geissler, Narayanan Menon, Brett A Helms, Paul D Ashby, Thomas P Russell*

Nano Letters, 21, 7116, (2021), Link

"Visualizing Interfacial Jamming Using an Aggregation‐Induced‐Emission Molecular Reporter"

Pei‐Yang Gu#, Feng Zhou#, Ganhua Xie#, Paul Y Kim, Yu Chai, Qin Hu, Shaowei Shi, Qing‐Feng Xu, Feng Liu, Jian‐Mei Lu*, Thomas P Russell*

Angew. Chem. Int. Ed. 60, 8694, (2021), Link

"Ferromagnetic liquid droplets with adjustable magnetic properties"

Xuefei Wu, Robert Streubel*, Xubo Liu, Paul Y Kim, Yu Chai, Qin Hu, Dong Wang*, Peter Fischer, Thomas P Russell*

PNAS, 118, e2017355118, (2021), Link

"Surfactant‐Induced Interfacial Aggregation of Porphyrins for Structuring Color‐Tunable Liquids"

Pei‐Yang Gu, Ganhua Xie, Paul Y Kim, Yu Chai, Xuefei Wu, Yufeng Jiang, Qing‐Feng Xu, Feng Liu, Jian‐Mei Lu*, Thomas P Russell*

Angew. Chem. Int. Ed. 60, 2871, (2021), Link

 2020

"Direct observation of nanoparticle-surfactant assembly and jamming at the water-oil interface"

Yu Chai, Jaffar Hasnain, Kushaan Bahl, Matthew Wong, Dong Li, Phillip Geissler, Paul Y Kim, Yufeng Jiang, Peiyang Gu, Siqi Li, Dangyuan Lei, Brett A Helms, Thomas P Russell*, Paul D Ashby*

Science Advances 6, eabb8675, (2020), Link 

(Highlight: Azo Optics, Technology Networks, Chem Europe, Bionity, Newswise, Science Daily, Azo Nano, Nanowerk, ScenMag, Phys.org, etc. )

"Using Mw Dependence of Surface Dynamics of Glassy Polymers to Probe the Length Scale of Free- Surface Mobility"

Yu Chai, Thomas Salez, James A Forrest*

Macromolecules 53, 1084-1089, (2020), Link

 2019

"Compartmentalized, all-aqueous flow-through-coordinated reaction systems"

Ganhua Xie, Joe Forth, Yu Chai, Paul D Ashby, Brett A Helms, Thomas P Russell*

Chem 5, 2678-2690, (2019), Link

"Mechanical properties of solidifying assemblies of nanoparticle surfactants at the oil–water interface"

Anju Toor#, Joe Forth#, Simone Bochner de Araujo, Maria Consiglia Merola, Yufeng Jiang, Xubo Liu, Yu Chai, Honghao Hou, Paul D Ashby, Gerald G Fuller, Thomas P Russell*

Langmuir 35, 13340, (2019), Link

"Stabilizing Liquids Using Interfacial Supramolecular Polymerization"

Pei‐Yang Gu#, Yu Chai#, Honghao Hou, Ganhua Xie, Yufeng Jiang, Qing‐Feng Xu, Feng Liu*, Paul D Ashby, Jian‐Mei Lu*, Thomas P Russell*

Angew. Chem. Int. Ed. 58, 12112, (2019), Link

“Reconfigurable ferromagnetic liquid droplets”

Xubo Liu, Noah Kent, Alejandro Ceballos, Robert Streubel, Yufeng Jiang, Yu Chai, Paul Y Kim, Joe Forth, Frances Hellman, Shaowei Shi, Dong Wang, Brett A Helms, Paul D Ashby, Peter Fischer, Thomas P Russell*

Science 365, 264, (2019), Link

"Harnessing liquid-in-liquid printing and micropatterned substrates to fabricate 3-dimensional all-liquid fluidic devices"

Wenqian Feng, Yu Chai, Joe Forth, Paul D Ashby, Thomas P Russell, Brett A Helms*

Nature Communications 10, 1085, (2019), Link

"Assessing pair interaction potentials of nanoparticles on liquid interfaces"

Paul Y Kim, Yige Gao, Yu Chai, Paul D Ashby, Alexander E Ribbe, David A Hoagland*, Thomas P Russell*

ACS Nano 13, 3075, (2019), Link

 2018

"Guiding kinetic trajectories between jammed and unjammed states in 2D colloidal nanocrystal-polymer assemblies with zwitterionic ligands"

Ziyi Zhang, Yufeng Jiang, Caili Huang, Yu Chai, Elise Goldfine, Feng Liu, Wenqian Feng, Joe Forth, Teresa E Williams, Paul D Ashby, Thomas P Russell*, Brett A Helms*

Science Advances 4, eaap8045, (2018), Link

"The interfacial assembly of polyoxometalate nanoparticle surfactants"

Caili Huang, Yu Chai, Yufeng Jiang, Joe Forth, Paul D Ashby, Matthias ML Arras, Kunlun Hong, Gregory S Smith, Panchao Yin*, Thomas P Russell*

Nano Letters 18, 2525-2529, (2018), Link

"Using atomic force microscopy to probe crystallization in atactic polystyrenes"

Yu Chai, James A Forrest*

Macromolecular Chemistry and Physics 219, 1700466, (2018), Link

"Crystallization of low molecular weight atactic polystyrene"

Yu Chai, Adam N Raegen, Shipei Zhu, James A Forrest*

Soft matter 14, 6883-6891, (2018), Link

"Direct measurements of the temperature, depth and processing dependence of phenyl ring dynamics in polystyrene thin films by β-detected NMR"

Iain McKenzie*, Yu Chai, David L Cortie, James A Forrest, Derek Fujimoto, Victoria L Karner, Robert F Kiefl, CD Philip Levy, W Andrew MacFarlane, Ryan ML McFadden, Gerald D Morris, Matthew R Pearson, Shipei Zhu

Soft Matter 14, 7324, (2018), Link

 2017

"Fine-tuning nanoparticle packing at water–oil interfaces using ionic strength"

Yu Chai, Alysia Lukito, Yufeng Jiang, Paul D Ashby*, Thomas P Russell*

Nano Letters 17, 6453, (2017), Link

"Carboxylated fullerene at the oil/water interface"

Rongqiang Li, Yu Chai, Yufeng Jiang, Paul D Ashby, Anju Toor, Thomas P Russell*

ACS Applied Materials & Interfaces 9, 34389, (2017), Link

"Evaporative purification to produce highly monodisperse polymers: Application to polystyrene for n = 3 -13 and quantification of Tg from oligomer to polymer"

S Zhu, Y Chai, JA Forrest*

Physical Review Materials 1, 025605, (2017), Link

"50th Anniversary Perspective: Putting the Squeeze on Polymers: A Perspective on Polymer Thin Films and Interfaces"

Thomas P Russell*, Yu Chai

Macromolecules 50, 4597, (2017), Link

 2016

"Measuring the solubility of solids in non-solvents: case of polystyrene in alkanes"

F-Y Lin, WSR Forrest, CR Daley, Y Chai, JA Forrest*

The European Physical Journal E 39, 99, (2016), Link

"Nanoporous polystyrene prepared via the selective removal of the low M w component in polystyrene blends"

Fan-Yen Lin, Chad Daley, Jeremy Flannery, Sonia Zhang, Yu Chai, James A Forrest*

Polymer Journal 48, 983, (2016), Link

 2014

"A direct quantitative measure of surface mobility in a glassy polymer"

Yu Chai, Thomas Salez, Joshua D McGraw, Michael Benzaquen, Kari Dalnoki-Veress, Elie Raphaël, James A Forrest*

Science 343 (6174), 994, (2014), Link

(Highlight: Phy.org, Technology.org, Innovation Report, R&D, Science Daily, Nanowerk, etc.)

 2013

"Molecular weight dependence of near surface dynamical mechanical properties of polymers"

D Qi, CR Daley, Y Chai, JA Forrest*

Soft Matter 9, 8958, (2013), Link

Book Chapters

"Bijels the Easy Way"

Joe Forth, Anju Toor, Yu Chai, Caili Huang, Xubo Liu, Wenqian Feng, Shaowei Shi, Dong Wang, Paul D Ashby, Brett A Helms, Thomas P Russell

RSC Soft Matter (2020)

bottom of page