top of page
2020 SA online cover_edited
Mw600-polyscoences-sample2-cry@130c-1hour-area-1-save-2014.05.26-20.28.50.phase
image
image
image
Recent Publication
2024
image_edited.jpg
37. Self-assembly of nanoparticles with stimulated responses at liquid interfaces

Yuchen Fu, Sai Zhao, Wei Chen, Qinrong Zhang, Yu Chai*

Nano Today, (2024), Link

2023
image_edited.jpg
36. Liquid interfaces: an emerging platform for energy conversion and harvesting

Sai Zhao, Yuchen Fu, Haowu Cao, Yu Chai*

J. Mater. Chem. A, (2023), Link

image.png
35. Using Aggregation to Chaperon NPs Across Fluid Interfaces

Yuchen FU, Sai Zhao, Yulong Fan, Ho Yannis Yan Lum, Yufeng Wang, Dangyuan Lei, Peiyang Gu, Thomas P. Russell, Yu Chai*

Angew. Chem. Int. Ed. (2023), Link

image.png
34. Active self-assembly of piezoelectric biomolecular films via synergistic nanoconfinement and in-situ poling

Zhuomin Zhang, Xuemu Li, Zehua Peng, Xiaodong Yan, Shiyuan Liu, Ying Hong, Yao Shan, Xiaote Xu, Lihan Jin, Bingren Liu, Xinyu Zhang, Yu Chai, Shujun Zhang*, Alex K-Y Jen*, Zhengbao Yang*

Nat. Commun. (2023), Link

image.png
33. Stabilizing Liquids Using Interfacial Supramolecular Assemblies

Peiyang Gu, Xiaobo Luo, Shiyuan Zhou, Danfeng Wang, Zhongyu Li*, Yu Chai*, Yuzhe Zhang, Shaowei Shi*, Thomas P Russell*

Angew. Chem. Int. Ed. (2023), Link

2022
image.png
32. T-phage inspired piezoelectric microrobot

Yuanyi Wang, Biao Wang, Yanhu Zhang, Lei Wei, Yu Chai, Zuankai Wang, Zhengbao Yang*

International Journal of Mechanical Sciences,(2022), Link

image.png
31. Bioactive NAD+ Regeneration Promoted by Multimetallic Nanoparticles Based on Graphene–Polymer Nanolayers

Xiangming Li, Qi An*, Zequn Ma, Yi Zhang, Xingyuan Chen, Yu Chai*, Meng Fu*

ACS Applied Materials & Interfaces, (2022), Link

image.png
30. Aquabots

Shipei Zhu, Ganhua Xie, Huanqing Cui, Qingchuan Li, Joe Forth, Shuai Yuan, Jingxuan Tian, Yi Pan, Wei Guo, Yu Chai, Yage Zhang, Zhenyu Yang, Ryan Wing Hei Yu, Yafeng Yu, Sihan Liu, Youchuang Chao, Yinan Shen, Sai Zhao, Thomas P Russell*, Ho Cheung Shum*

ACS nano, (2022), Link

image.png
29. Shape-Reconfigurable Ferrofluids

Sai Zhao, Jun-Yan Zhang, Yuchen Fu, Shipei Zhu, Ho Cheung Shum, Xubo Liu, Zhaoyu Wang, Ruquan Ye, Ben Zhong Tang, Thomas P Russell*, Yu Chai*

Nano Letter, (2022), Link

image.png
28. Van der Waals Exfoliation Processed Biopiezoelectric Submucosa Ultrathin Films

Zhuomin Zhang, Shiyuan Liu, Qiqi Pan, Ying Hong, Yao Shan, Zehua Peng, Xiaote Xu, Bingren Liu, Yu Chai, Zhengbao Yang*

Advanced Materials, 2200864, (2022), Link

image.png
27. Recycling plastic waste into multifunctional superhydrophobic textiles

Qinglang Ma, Zhiying Wu, Vlad Andrei Neacșu, Sai Zhao, Yu Chai, Hua Zhang*

Nano Research, 1-5, (2022), Link

26. Visualizing Assembly Dynamics of All‐Liquid 3D Architectures

Pei‐Yang Gu, Paul Y Kim, Yu Chai, Paul D Ashby, Qing‐Feng Xu, Feng Liu, Qun Chen, Jian‐Mei Lu, Thomas P Russell*

Small,18(6), 2105017. (2022), Link

image.png
2021
25. The Buckling Spectra of Nanoparticle Surfactant Assemblies

Joe Forth, Andres Mariano, Yu Chai, Anju Toor, Jaffar Hasnain, Yufeng Jiang, Wenqian Feng, Xubo Liu, Phillip L Geissler, Narayanan Menon, Brett A Helms, Paul D Ashby, Thomas P Russell*

Nano Letters, 21, 7116, (2021), Link

image.png
24. Visualizing Interfacial Jamming Using an Aggregation‐Induced‐Emission Molecular Reporter

Pei‐Yang Gu#, Feng Zhou#, Ganhua Xie#, Paul Y Kim, Yu Chai, Qin Hu, Shaowei Shi, Qing‐Feng Xu, Feng Liu, Jian‐Mei Lu*, Thomas P Russell*

Angew. Chem. Int. Ed. 60, 8694, (2021), Link

image.png
23. Ferromagnetic liquid droplets with adjustable magnetic properties

Xuefei Wu, Robert Streubel*, Xubo Liu, Paul Y Kim, Yu Chai, Qin Hu, Dong Wang*, Peter Fischer, Thomas P Russell*

PNAS, 118, e2017355118, (2021), Link

image.png
image.png
22. Surfactant‐Induced Interfacial Aggregation of Porphyrins for Structuring Color‐Tunable Liquids

Pei‐Yang Gu, Ganhua Xie, Paul Y Kim, Yu Chai, Xuefei Wu, Yufeng Jiang, Qing‐Feng Xu, Feng Liu, Jian‐Mei Lu*, Thomas P Russell*

Angew. Chem. Int. Ed. 60, 2871, (2021), Link

2020
image.png
21. Direct observation of nanoparticle-surfactant assembly and jamming at the water-oil interface

Yu Chai, Jaffar Hasnain, Kushaan Bahl, Matthew Wong, Dong Li, Phillip Geissler, Paul Y Kim, Yufeng Jiang, Peiyang Gu, Siqi Li, Dangyuan Lei, Brett A Helms, Thomas P Russell*, Paul D Ashby*

Science Advances 6, eabb8675, (2020), Link 

(Highlight: Azo Optics, Technology Networks, Chem Europe, Bionity, Newswise, Science Daily, Azo Nano, Nanowerk, ScenMag, Phys.org, etc. )

image.png
20. Using Mw Dependence of Surface Dynamics of Glassy Polymers to Probe the Length Scale of Free- Surface Mobility

Yu Chai, Thomas Salez, James A Forrest*

Macromolecules 53, 1084-1089, (2020), Link

2019
image.png
19. Compartmentalized, all-aqueous flow-through-coordinated reaction systems

Ganhua Xie, Joe Forth, Yu Chai, Paul D Ashby, Brett A Helms, Thomas P Russell*

Chem 5, 2678-2690, (2019), Link

image.png
18. Mechanical properties of solidifying assemblies of nanoparticle surfactants at the oil–water interface

Anju Toor#, Joe Forth#, Simone Bochner de Araujo, Maria Consiglia Merola, Yufeng Jiang, Xubo Liu, Yu Chai, Honghao Hou, Paul D Ashby, Gerald G Fuller, Thomas P Russell*

Langmuir 35, 13340, (2019), Link

image.png
17. Stabilizing Liquids Using Interfacial Supramolecular Polymerization

Pei‐Yang Gu#, Yu Chai#, Honghao Hou, Ganhua Xie, Yufeng Jiang, Qing‐Feng Xu, Feng Liu*, Paul D Ashby, Jian‐Mei Lu*, Thomas P Russell*

Angew. Chem. Int. Ed. 58, 12112, (2019), Link

image.png
16. Reconfigurable ferromagnetic liquid droplets

Xubo Liu, Noah Kent, Alejandro Ceballos, Robert Streubel, Yufeng Jiang, Yu Chai, Paul Y Kim, Joe Forth, Frances Hellman, Shaowei Shi, Dong Wang, Brett A Helms, Paul D Ashby, Peter Fischer, Thomas P Russell*

Science 365, 264, (2019), Link

image.png
15. Harnessing liquid-in-liquid printing and micropatterned substrates to fabricate 3-dimensional all-liquid fluidic devices

Wenqian Feng, Yu Chai, Joe Forth, Paul D Ashby, Thomas P Russell, Brett A Helms*

Nature Communications 10, 1085, (2019), Link

image.png
14. Assessing pair interaction potentials of nanoparticles on liquid interfaces

Paul Y Kim, Yige Gao, Yu Chai, Paul D Ashby, Alexander E Ribbe, David A Hoagland*, Thomas P Russell*

ACS Nano 13, 3075, (2019), Link

2018
image.png
13. Guiding kinetic trajectories between jammed and unjammed states in 2D colloidal nanocrystal-polymer assemblies with zwitterionic ligands

Ziyi Zhang, Yufeng Jiang, Caili Huang, Yu Chai, Elise Goldfine, Feng Liu, Wenqian Feng, Joe Forth, Teresa E Williams, Paul D Ashby, Thomas P Russell*, Brett A Helms*

Science Advances 4, eaap8045, (2018), Link

image.png
12. The interfacial assembly of polyoxometalate nanoparticle surfactants

Caili Huang, Yu Chai, Yufeng Jiang, Joe Forth, Paul D Ashby, Matthias ML Arras, Kunlun Hong, Gregory S Smith, Panchao Yin*, Thomas P Russell*

Nano Letters 18, 2525-2529, (2018), Link

image.png
11. Using atomic force microscopy to probe crystallization in atactic polystyrenes

Yu Chai, James A Forrest*

Macromolecular Chemistry and Physics 219, 1700466, (2018), Link

image.png
10. Crystallization of low molecular weight atactic polystyrene

Yu Chai, Adam N Raegen, Shipei Zhu, James A Forrest*

Soft matter 14, 6883-6891, (2018), Link

image.png
9. Direct measurements of the temperature, depth and processing dependence of phenyl ring dynamics in polystyrene thin films by β-detected NMR

Iain McKenzie*, Yu Chai, David L Cortie, James A Forrest, Derek Fujimoto, Victoria L Karner, Robert F Kiefl, CD Philip Levy, W Andrew MacFarlane, Ryan ML McFadden, Gerald D Morris, Matthew R Pearson, Shipei Zhu

Soft Matter 14, 7324, (2018), Link

2017
image.png
8. Fine-tuning nanoparticle packing at water–oil interfaces using ionic strength

Yu Chai, Alysia Lukito, Yufeng Jiang, Paul D Ashby*, Thomas P Russell*

Nano Letters 17, 6453, (2017), Link

7. Carboxylated fullerene at the oil/water interface

Rongqiang Li, Yu Chai, Yufeng Jiang, Paul D Ashby, Anju Toor, Thomas P Russell*

ACS Applied Materials & Interfaces 9, 34389, (2017), Link

image.png
image.png
6. Evaporative purification to produce highly monodisperse polymers: Application to polystyrene for n = 3 -13 and quantification of Tg from oligomer to polymer

S Zhu, Y Chai, JA Forrest*

Physical Review Materials 1, 025605, (2017), Link

image.png
5. 50th Anniversary Perspective: Putting the Squeeze on Polymers: A Perspective on Polymer Thin Films and Interfaces

Thomas P Russell*, Yu Chai

Macromolecules 50, 4597, (2017), Link

2016
image.png
4. Measuring the solubility of solids in non-solvents: case of polystyrene in alkanes

F-Y Lin, WSR Forrest, CR Daley, Y Chai, JA Forrest*

The European Physical Journal E 39, 99, (2016), Link

image.png
3. Nanoporous polystyrene prepared via the selective removal of the low M w component in polystyrene blends

Fan-Yen Lin, Chad Daley, Jeremy Flannery, Sonia Zhang, Yu Chai, James A Forrest*

Polymer Journal 48, 983, (2016), Link

2014
image.png
2. A direct quantitative measure of surface mobility in a glassy polymer

Yu Chai, Thomas Salez, Joshua D McGraw, Michael Benzaquen, Kari Dalnoki-Veress, Elie Raphaël, James A Forrest*

Science 343 (6174), 994, (2014), Link

(Highlight: Phy.org, Technology.org, Innovation Report, R&D, Science Daily, Nanowerk, etc.)

2013
image.png
1. Molecular weight dependence of near surface dynamical mechanical properties of polymers

D Qi, CR Daley, Y Chai, JA Forrest*

Soft Matter 9, 8958, (2013), Link

Book Chapters
Bijels the Easy Way

Joe Forth, Anju Toor, Yu Chai, Caili Huang, Xubo Liu, Wenqian Feng, Shaowei Shi, Dong Wang, Paul D Ashby, Brett A Helms, Thomas P Russell

RSC Soft Matter (2020)

image.png
bottom of page